Våre kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard for salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når MadeByYou opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.


Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.
Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

 1. Avtalen
 

Avtalen mellom MadeByYou Orkanger as (MadeByYou) og kjøper består av opplysningene MadeByYou gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse kjøpsvilkårene. Ved motstrid mellom opplysningene MadeByYou har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i kjøpsvilkårene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i
bestillingsløsningen foran kjøpsvilkårene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.2. Partene 

Selger: MadeByYou Orkanger AS
Kontaktadresse: AMFI Orkanger as
E-post: kundeservice@madebyyou.no
Organisasjonsnummer: 914567319 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.3. Priser 

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader
(frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Alle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Ved kampanjer gjelder tilbudspriser satt i annonser eller nyhetsbrev. Vi tar forbehold om at feil kan oppstå
på priser og beholdning samt tekniske feil knyttet til handlepose eller utsjekk.
 


 
4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av MadeByYou. Vi inngår ikke avtaler med personer under 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra MadeByYou i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil. Du er selv ansvarlig for at riktig adresse og postnummer er oppgitt i profilen. Adresseendring gjøres på Min side. Registrert adresse vil være leveringsadresse,
men det er mulig å legge inn alternativ adresse på levering om ønskelig dersom du handler med kort.5. Ordrebekreftelse
 

Når MadeByYou har mottatt din bestilling, vil MadeByYou uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.
Du må kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt med MadeByYou så snart som mulig.
 6. Betaling
 

MadeByYou kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra MadeByYou til deg.
Dersom du bruker kredittkort eller debetkort til betaling, kan MadeByYou reservere kjøpesummen på kortet i inntil 4 dager fra bestillingen, frem til varen er plukket. Først når varene er plukket og sendt blir kontoen belastet.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Din sikkerhet og trygghet er viktig for oss, og med 3D Secure (Verified by VISA og MasterCard SecureCode) ivaretas tryggheten ved den sikkerhetsløsningen som VISA og MasterCard benytter for å identifisere kortholder ved kjøp over internett. 3D Secure er et krav fra kortinnløsere for å gjøre handel over internett enda sikrere. 3D Secure gir en ekstra sikkerhetskontroll ved betaling ved at du får opp en egen side hvor du taster inn kode fra nettbank kalkulator eller passord (BankID). Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, og vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn. MadeByYou lagrer ikke kortnummeret på ditt betalingskort.
Vi tilbyr betaling med Klarna. 

Rabattkoder kan ikke kombineres. Du kan kun benytte en rabattkode pr handel. Rabattkoden må legges inn i handleposen, og kan ikke legges til i etterkant. Rabattkoder gjelder en gang pr. kunde, om ikke annet er spesifisert under tilbudet. Rabattbeløpet blir trukket fra varer som blir returnert, slik at beløpet som blir refundert er det beløpet som faktisk er betalt. Dersom du ønsker mer informasjon om denne prosessen, ta kontakt med MadeByYou på kundeservice@madebyyou.no
 


 

7. Levering
Levering av varen fra MadeByYou til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Alle ordrer sendes med fraktselskapet Posten/Bring eller Mybring som brevpost eller servicepakke. Vi vil behandle din ordre så raskt som mulig, normalt vil ordren bli sendt ut samme dag som vi mottar bestillingen. Mottar vi ordren etter kl. 13 vil ordren bli sendt ut påfølgende dag. Dersom leveringen av varen blir forsinket vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. 

MadeByYou leverer ikke til adresser utenfor Norge, eller til Svalbard og Jan Mayen. MadeByYou tar forbehold om at det kan oppstå situasjoner som gjør at vi blir utsolgt for ett eller flere produkter. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som alternativt produkt.


 

8. Risikoen for varen – uavhentede varer
Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
Varer bestilt i nettbutikken som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning.


 

9. Angrerett
Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til MadeByYou selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra deg om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til MadeByYou. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til MadeByYou innen rimelig tid. MadeByYou er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag MadeByYou mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til MadeByYous rådighet. MadeByYou kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men du må selv stå for kostnadene for returforsendelsen (jf. Angrerettloven § 15, første ledd). 

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og i samme mengde som den var i da du mottok den og den må ikke være brukt. Du må sende varen tilbake til MadeByYou i originalemballasjen hvis dette er mulig. Garnpakker må returneres i sin helhet. 


 

10. Undersøkelse av varen
Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til MadeByYou ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.


 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi MadeByYou melding om at du vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Reklamasjon må̊ likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes MadeByYou innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til MadeByYou eller kredittyter må være skriftlig (e-post eller brev).
Når du skal sende tilbake varen husk å merke forsendelsen tydelig med hvem den er fra, og hvilket ordrenummer det gjelder. Nytt eller tilsvarende produkt vil bli sendt så fort vi har mottatt produktet som er defekt. Ta vare på kvittering eller ordrebekreftelse fra kjøpet ditt, for du kan bli bedt om å fremvise kvittering eller ordrebekreftelse ved behandling av en reklamasjon. Dersom du ikke har kvittering eller ordrebekreftelse som dokumenterer når produktet er kjøpt, kan reklamasjonen bli avvist.


 

12. Dine rettigheter ved forsinkelse
Dersom MadeByYou ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra MadeByYou.

Oppfyllelse: Dersom MadeByYou ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra MadeByYou. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som MadeByYou ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for MadeByYou at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at MadeByYou oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.

Heving: Du kan heve avtalen med MadeByYou dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis MadeByYou ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre MadeByYou har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra MadeByYous side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Du må melde krav til MadeByYou ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.


 

13. Dine rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra MadeByYou.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at MadeByYou retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. MadeByYou kan motsette seg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder MadeByYou urimelige kostnader.
MadeByYou skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. MadeByYou kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan MadeByYou tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom MadeByYou sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også̊ kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Du må melde krav til MadeByYou ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av oss.


 

14. MadeByYou´s rettigheter ved ditt mislighold
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes MadeByYou eller forhold på̊ MadeByYous side, kan MadeByYou i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. MadeByYou kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan MadeByYou fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper MadeByYou sin rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan MadeByYou heve avtalen. MadeByYou kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
MadeByYou kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som MadeByYou har fastsatt. MadeByYou kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning: MadeByYou kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan MadeByYou kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan MadeByYou belaste deg med et gebyr på̊ 300 kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke MadeByYous faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


 

15. Garanti
Garanti som gis av MadeByYou eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.


 

16. Returadresse
MadeByYou Orkanger AS
Bårdshaug, AMFI Orkanger
Pb 68
7300 Orkanger

NB! Husk å merke forsendelsen med navn og ordrenummer.


 

17. Personopplysninger
Med mindre du samtykker til noe annet, kan MadeByYou kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at MadeByYou skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre MadeByYou har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at MadeByYou skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

MadeByYou kan kun innhente ditt fødselsnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis MadeByYou vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må MadeByYou innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. MadeByYou må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling.

Ta kontakt med oss pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om MadeByYous bruk av personopplysninger eller du ønsker at MadeByYou sletter eller endrer personopplysningene. Du finner kontaktopplysninger under menyen ”kontakt oss”. Når det gjelder nyhetsbrev er det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden "Min side" .

Når det gjelder utfyllende opplysninger om vår behandling av personopplysninger viser vi til vår personvernerklæring. 


 

18. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


 

19. Copyright
Innhold på MadeByYou sine nettsider er MadeByYou AS sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelser av produktene, bilder/grafikk, design og layout, og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra MadeByYou.


 

20. Force majeur
Er MadeByYou forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MadeByYou fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


 

21. Forbehold
MadeByYou gjør oppmerksom på at fargegjengivelsene kan avvike noe avhengig av skjermtype, og at fargene på produktbildene er veiledende og ikke kan anses som annet enn en indikasjon på produktets farge. Garnpartier kan også ha avvik fra fargebad til fargebad.

Webdesign og foto: Emilie Neeraas / Combine.
Nettbutikk utviklet av Netpower